28. 1. 2020  2:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EKEK04_6D - Ekonómia a ekonomika (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: EKEK04_6D
Názov predmetu: Ekonómia a ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu (výsledné hodnotenie: prospel) študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 20 až 25 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Zásadné výsledky práce študent spracuje do powerpointovej prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v dejinách ekonomického myslenia a v dejinách peňažných systémov, pozná základné otázky, ktoré rieši ekonómia ako veda a ich premietnutie do ekonomiky v jednotlivých etapách ľudskej spoločnosti. Vníma vplyv globalizácie na ekonomické myslenie a ekonomiku, pozná aktuálne smery ekonomického myslenia, najmä tzv. „novú ekonomiku“, princípy spoločensky zodpovedného podnikania a ich premietnutie do stratégie a politiky podniku.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné otázky ekonómie ako vedy, ekonómia vs. ekonomika
Dejiny ekonomického myslenia – významné smery a školy
Dejiny peňažných systémov a ich úlohy v ekonomike
Aktuálne smery ekonomického myslenia
Vplyv globalizácie na ekonomické myslenie a na ekonomiku
Nová ekonomika: od neobmedzeného ekonomického rastu k udržateľnému rastu a rozvoju
Pohľad novej ekonomiky na úlohu financií v ekonomike
Stratégia a politika podniku v ére novej ekonomiky
Princípy spoločensky zodpovedného podnikania
Možnosti implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania do praxe priemyselných podnikov
Ekonomické a finančné aspekty spoločensky zodpovedného podnikania: maximálny zisk vs. udržateľný zisk, spoločensky zodpovedné rozdeľovanie vytvorených hodnôt, tvorba zdieľanej hodnoty
Alternatívne ekonomické koncepty (Ekonomika spoločenstva, Mondragon, Sieť Dobra)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
GROHMANN, S. Makroekonómia. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1995. 265 s. ISBN 80-225-0614-1.
LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
STEAD, J G. -- STEAD, W. Manažment pre malú planétu: prečo je dôležité meniť stratégie neobmedzeného rastu na stratégie udržateľnosti. Bratislava : Eastone Books, 2012. 243 s. ISBN 978-80-8109-216-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 5. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 05. 09. 2019.

Typ výstupu: