Feb 18, 2020   11:48 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus ENBR05_6D - Environmentálne a bezpečnostné riziká (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENBR05_6D
Názov predmetu: Environmentálne a bezpečnostné riziká
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie prípadovej štúdie stanovenej na základe konzultácie s vyučujúcim na získanie úspešného hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z hodnotenia a riadenia rizík s cieľom dosiahnuť minimálne spoločensky prijateľnú mieru environmentálneho a bezpečnostného rizika. Pochopí princípy pre hodnotenie rizík pre človeka a životné prostredie od existujúcich chemických látok v súlade s legislatívou EÚ. Bude ovládať metodiky na hodnotenie  bezpečnostných environmentálnych rizík vyplývajúcich z pôsobenia chemických, fyzikálnych i biologických faktorov, predovšetkým ako podklad konkrétnych aplikácií na hodnotenie rizík vyplývajúcich z existujúcich i plánovaných stavieb, činností a výrobkov a hodnotení rizík v extrémne zaťažených oblastiach
 
Stručná osnova predmetu:
- Hodnotenie environmentálneho rizika. Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) -- odozva (účinok)
- Základné prístupy k hodnoteniu expozície. Hodnotenie vystavenia (expozície)
- Charakterizácia a parametrizácia rizika
- Hodnotenie bezpečnostného rizika
- Princípy vymedzenia rizika
- Využitia procesu hodnotenia rizika
- Riadenie rizika. Vzťah, hodnotenie rizika - riadenie rizika
- Komunikácia rizika. Hodnotenie rizík a legislatíva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZELENÝ, J. -- SLOSIARIK, J. Manažérstvo rizika. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 374 s. ISBN 80-228-0892-X.
PROUSEK, J. Rizikové vlastnosti látok, 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. 248 s. ISBN 80-227-2199-9.
BESEDA, I. -- SCHWARZ, M. Toxikológia a ekotoxikológia. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. 216 s. ISBN 978-80-553-0227-0.
HESTER, R. -- HARRISON, R M. Risk Assessment and Risk Management. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1998. 168 s. ISBN 0-85404-240-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: