21. 1. 2020  0:09 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FCHH05_6D - Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: FCHH05_6D
Názov predmetu: Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú prebiehať konzultácie predmetu. Hodnotenie predmetu bude pozostávať z úspešného riešenia problému oblasti fyzikálnej chémie horenia, výbuchu a hasenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy fyzikálnej chémie týkajúcej sa požiarov, výbuchov a hasenia. Vie realizovať fyzikálno-chemické výpočty v tejto oblasti a vie na ich základe navrhovať technické riešenia v oblasti vedy a výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Energetika procesov horenia a výbuchu
- Rovnovážne stavy
- Kinetika homogénnych reakcií horenia a výbuchu
- Kinetika heterogénnych procesov pri horení a výbuchu
- Termodynamické charakteristiky výbušnín a horľavín
- Horenie a výbuch v plynných zmesiach
- Plameň a horenie
- Výbušnosť plynných a prašných zmesí
- Horenie v prašných zmesiach, kvapalinách a tuhých látkach
- Fyzikálno-chemické princípy hasenia požiarov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
GAŽO, J. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava-Praha : Alfa-SNTL, 1981. 804 s.
KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Ostrava : SPBI, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.
BLAHOŽ, V. -- KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. Ostrava : SPBI, 2000. 110 s. ISBN 80-902001-1-7.
BALOG, K. Hasiace látky a ich technológie. Ostrava : SPBI, 2005. 119 s. ISBN 80-86634-49-3.
COX, G. Combustion Fundamentals of Fire. Oxford: Academic Press, 1995. 476 s. ISBN 0-12-194230-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: