13. 11. 2019  17:47 Stanislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu GKMA04_6D - Globálny komparatívny manažment (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: GKMA04_6D
Názov predmetu: Globálny komparatívny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 2. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu (výsledné hodnotenie: prospel) študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 30 až 40 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Zásadné výsledky práce študent spracuje do powerpointovej prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 - 15 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa znalosti z globálneho komparatívneho manažmentu. Pozná integrované a interdisciplinárne manažérske praktiky, výzvy a problémy v rozličných krajinách a kontextoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Manažment : koncepčný a kontextový prehľad
Americký manažment
Západoeurópsky manažment
Ruský manažment
Demokratický manažment .
Čínske manažérske praktiky
Japonský manažment
Manažment Latinskej Ameriky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
EDFELT, R B. Global Comparative Management: A Functional Approach. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2010. 345 s. ISBN 978-1-4129-4470-0.
DERESKY, H. International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases (8th Edition) . New Jersey: Prentice Hall, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: