17. 10. 2019  8:33 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HAPR05_6D - Havarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HAPR05_6D
Názov predmetu: Havarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt -- vypracovanie Havarijného plánu podľa zadania dizertačnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z oblasti havarijného plánovania na zabezpečenie havarijnej pripravenosti na zdolávanie nebezpečných situácií. Pochopiť význam havarijnej pripravenosti v prípade havarijných stavov. Získanie prehľadu metód používané pre odhad a hodnotenie následkov priemyselných havárií. Oboznámenie s najnovšími možnosťami využitia softvéru ALOHA na modelovanie požiarov a priemyselných havárií.
 
Stručná osnova predmetu:
Mimoriadne situácie, rozdelenie, typy havárií, nebezpečné situácie a kompetencie kontrolných úradov
Príčiny nebezpečných situácií - únik nebezpečných látok, vznik požiaru a výbuchu v technologických procesoch
Význam prevencie závažných priemyselných havárií, SEVESO II
Havarijné plánovanie v JE, systém VYRVAR
Analýza a hodnotenie rizík technologických procesov
Havarijná pripravenosť na zdolávanie krízových situácií
Typy havarijných plánov
Aplikácia havarijného plánovania v praxi
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Tureková, Ivana - Kuracina, Richard - Balog, Karol - Martinka, Jozef: Technologické a prírodné havárie. - 1. vyd. Trnava: Trnava: AlumniPress, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8096-154-1.
TUREKOVÁ, I. Priemyselná toxikológia v praxi. Žilina : STRIX, 2010. 173 s.
TUREKOVÁ, I. Priemyselná toxikológia v praxi. Žilina : STRIX, 2009. 154 s. ISBN 978-80-89281-49-7.
Tureková, Ivana - Kuracina, Richard: Úvod do prevencie závažných priemyselných havárií. - 1. vyd. -. Trnava: Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009. 76 s. ISBN 978-80-89422-01-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: