14. 10. 2019  19:47 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HRZP05_6D - Hodnotenie rizík v životnom prostredí (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HRZP05_6D
Názov predmetu: Hodnotenie rizík v životnom prostredí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
nie je
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z hodnotenia a riadenia rizík s cieľom dosiahnuť minimálne spoločensky prijateľnú mieru zdravotného a ekologického rizika. Pochopí princípy pre hodnotenie rizík pre človeka a životné prostredie od existujúcich chemických látok v súlade s legislatívou EÚ. Bude ovládať metodiky na hodnotenie zdravotných i environmentálnych rizík vyplývajúcich z pôsobenia chemických, fyzikálnych i biologických faktorov, predovšetkým ako podklad konkrétnych aplikácií na hodnotenie rizík vyplývajúcich z existujúcich i plánovaných stavieb, činností a výrobkov a hodnotení rizík v extrémne zaťažených oblastiach.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
• Hodnotenie zdravotného rizika. Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) -- odozva (účinok)
• Základné prístupy k hodnoteniu expozície. Hodnotenie vystavenia (expozície). Charakterizácia a parametrizácia rizika
• Hodnotenie ekologického rizika
• Princípy vymedzenia rizika -- epidemiologické štúdie
• Využitia procesu hodnotenia rizika
• Riadenie rizika. Vzťah, hodnotenie rizika - riadenie rizika
• Komunikácia rizika. Hodnotenie rizík a legislatíva
Literatúra:
Hester, R.E., Harrison, R.M.: Risk Assessment and Risk Management., Royal Society of Chemistry, UK, 1998. ISBN 0-85404-240-7.
Zelený, J., Slosiarik, J.: Manažérstvo rizika. Zvolen 2000, FEVT TU Zvolen. ISBN 80-228-0892-X.
Beseda, I. a kol.: Toxikológia, 1992, 2. vydanie, ELFA Košice. ISBN 80-88964-23-7.
Prousek J.: Rizikové vlastnosti látok, STU Bratislava 2001
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PROUSEK, J. Rizikové vlastnosti látok, 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. 248 s. ISBN 80-227-2199-9.
BESEDA, I. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 197 s. ISBN 80-228-0980-2.
BESEDA, I A K. Ekotoxikológia. Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2004. 198 s. ISBN 80-228-1308-7.
ZELENÝ, J. -- SLOSIARIK, J. Manažérstvo rizika. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 374 s. ISBN 80-228-0892-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: