19. 10. 2019  14:58 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INSR06_6D - Integrácia systémov riadenia (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INSR06_6D
Názov predmetu: Integrácia systémov riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminár. Samostatná práca - projekt. Hodnotenie v zmysle študijného poriadku STU známkami "prospel" alebo "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude rozumieť problémom integrácie heterogénnych systémov používaných pre hierarchické riadenie. Bude schopný riešiť zložité problémy integrácie systémov riadenia na rôznych úrovniach riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Systémové riešenie integrácie (dátová, procesná, aplikačná integrácia.
Koncepcie vertikálnej a horizontálnej integrácie systémov riadenia.
Otvorené štandardy integrácie systémov (Servisne orientovaná architektúra.
Common Information Model.
Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a ich integrácia s ďalšími systémami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
MAGINNIS, F. -- BROWN, W. -- RUH, W. Enterprise Application Integration. b.m.: John Wiley and Sons, 2000. 224 s. ISBN 978-04-713-7641-5.
SCHRAGENHEIM, E. -- PTAK, C. ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain. USA: CRC Presss L.L.C. , 2004. ISBN 1-57444-358-5.
GÁLA, L. -- POUR, J. -- TOMAN, P. Podniková informatika. Praha : Grada Publishing, 2006. 482 s. ISBN 80-247-1278-4.
ERL, T. SOA Servisně orientovaná architektura: Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2009. 671 s. ISBN 978-80-251-1886-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: