22. 10. 2019  10:46 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MANC05_6D - Manažment nebezpečných činností (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MANC05_6D
Názov predmetu: Manažment nebezpečných činností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:absolvovanie konzultácií, konkrétna semestrálna práca+ obhajoba
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov identifikovať nebezpečenstvá látok a zmesí v pracovnom procese skladovania a transportu, kvantifikovať riziká, využívať medzinárodné predpisy a normy pre hodnotenie nebezpečných látok, stanovovať priority pri posudzovaní rizík, ich hodnotení, ako aj eliminácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Základné pojmy a definície. Bezpečnosť chemických látok a zmesí. Registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok podľa REACH. Hodnotenie chemickej bezpečnosti. Vypracovanie expozičných scenárov. CLP a GHS. Klasifikácia chemických látok a zmesí podľa CLP. Označovanie chemických látok podľa CLP. Balenie chemických látok. Karta bezpečnostných údajov. Chemický zákon. Výkon štátnej správy pre oblasť chemických látok a zmesí. Základné požiadavky pre prepravu nebezpečných látok podľa ADR a RID. Značenie kusového tovaru pri cestnej a železničnej doprave nebezpečných látok. Prepravné doklady, vybavenie vozidiel podľa ADR. Informačný systém Diamant a HAZCHEM. Možnosti získavania potrebných informácií o nebezpečných látkach. Databázy nebezpečných látok. Nebezpečné vlastnosti odpadov. Preprava nebezpečných odpadov. Systém TRINS v SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUREKOVÁ, I. -- RUSKO, M. -- KURACINA, R. Manažment nebezpečných činností. Trnava: AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
TUREKOVÁ, I. -- RUSKO, M. -- KURACINA, R. Manažment nebezpečných činností. Trnava: AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 193 s. ISBN 80-86111-07-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: