7. 4. 2020  16:15 Zoltán
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MSMA01_6D - Metódy štúdia materiálov (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSMA01_6D
Názov predmetu: Metódy štúdia materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie teoretických znalostí, získanie experimentálnych zručností a nadobudnutie nových poznatkov z oblasti experimentálnych metód štúdia štruktúry a fázového zloženia materiálov, degradácie a ich porušovania, ako aj skúšok mechanických a technologických vlastností materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍNSKÝ, V. -- JUREK, K. Zkoumání látek elektronovým paprskem. Praha : SNTL, 1982. 401 s.
Applications of Electron Microfractography to Materials Research. Toronto : ASTM, 1970. 96 s.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
Metody analýzy povrchů: Elektronová spektroskopie. Praha : Academia, 1990. 323 s. ISBN 80-200-0261-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: