14. 12. 2019  3:40 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MOPH05_6D - Modelovanie požiarov a havárií (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MOPH05_6D
Názov predmetu: Modelovanie požiarov a havárií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
analýza súčasného stavu
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti z oblasti modelovania rozvoja požiaru a vzniku a šírenia havárií. Naučia sa matematicky modelovať rozvoj požiaru, vznik tepla pri horení a tvorbu dymu a toxických splodínhorenia. Oboznámia sa s matematickými modelmi pre výpočet šírenia nebezpečných látok pri chemických haváriách. Získajú vedomosti nevyhnutné pre modelovanie požiarov a havárií v uzavretom priestore.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Modelovanie rozvoja požiaru v uzavretom priestore.
2. Modelovanie rozptylu nebezpečných látok.
3. Priemyselné havárie a modelovanie následkov.
4. Aplikácia zónových modelov pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb.
5. Aplikácia matematických modelov pre rozptyl nebezpečných látok pri priemyselných haváriach za výskytu nebezpečných látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7385-005-0.
ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Aplikácia výsledkov veľkorozmerových a laboratórnych testov toxicity pri posudzovaní požiarneho nebezpečenstva. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce: XI. Konferencia s medzinárodnou účasťou, pri príležitosti 30. výročia prijatia zákona o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce. Stará Lesná, 19.-21.10.1998. Bratislava : Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce, 1998, s. 157--162.
ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Prognózovanie tvorby dominantných toxických splodín horenia polymérnych materiálov. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 98: 6. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 22. 23. 10. 1998) 2. diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1998, s. 514--521. ISBN 80-227-1112-8.
BALOG, K. -- ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. Základy toxikologie. Ostrava : SPBI, 1998. 107 s. ISBN 80-86111-29-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: