12. 12. 2019  7:26 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIZOBH_6D - Obhajoba dizertačnej práce (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIZOBH_6D
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 4. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 4. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické vedomosti z riešenej problematiky. Má teoretické alebo aplikačné výsledky akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Je schopný samostatnej vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce formou štátnej skúšky v súlade so Študijným poriadkom STU (články 39 až 43).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcim je školiteľ daného doktoranda.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 342

PN
99,1 %0,9 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: