19. 10. 2019  7:05 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PMAR06_6D - Pokročilé metódy automatického riadenia (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PMAR06_6D
Názov predmetu: Pokročilé metódy automatického riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminár. Samostatná práca. Hodnotenie v zmysle Študijného poriadku STU známkami prospel alebo neprospel.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná vzájomné vzťahy a funkcie hierarchického systému riadenia procesov. Pozná pokročilé metódy navrhovania procesnej úrovne riadenia. Má vedomosti o priemyselnej komunikácii na úrovni jej klasifikácie, spoľahlivosti a bezpečnosti. Ovláda metódy plánovania, vykonávania a dokumentovania validačných a verifikačných testov špecifikácií na všetkých úrovniach riadiaceho systému. Je schopný navrhovať bezpečnostne kritické riadiace systémov. Dokáže tvorivo využívať metódy dolovania údajov v procese získavania užitočnej informácie pre účely rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia. Ovláda základy integrácie informačných systémov hierarchických riadiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Pokročilé metódy riadenia procesnej úrovne (pokročilé PID, adaptívne, prediktívne, robustné a pod. Metódy zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti riadenia prostriedkami priemyselnej komunikácie. Metódy riadenia bezpečnostne kritických procesov. Pokročilé metódy riadenia procesov na princípe dolovania údajov. Horizontálna a vertikálna integrácia heterogénnych databáz hierarchického riadiaceho systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SMITH, D J. -- SIMPSON, K G. Safety Critical Systems Handbook: A Straightforward Guide to Functional Safety: IEC 61508 (2010 Edition) and Related Standards. Including: Process IEC 61511, Machinery IEC 62061 and ISO 13849. Amsterdam : Elsevier Butterwoth-Heinemann, 2011. 270 s. ISBN 978-0-08-096781-3.
KOZÁK, Š. Inteligentné vnorené systémy. In KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- KOZÁK, Š. -- NÁVRAT, P. -- PAROULEK, P. Umelá inteligencia a kognitívna veda I. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2009, s. 139--193. ISBN 978-80-227-3080-8.
CAMACHO, E F. -- BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer Verlag, 2004. 405 s. ISBN 1-85233-694-3.
FRANEKOVÁ, M. -- PENIAK, P. -- KÁLLAY, F. Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí . Žilina: Žilinská univerzita, 2007. 270 s. ISBN 978-80-8070-715-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: