15. 12. 2019  12:24 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu POBE05_6D - Požiarna bezpečnosť objektov a technológií (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: POBE05_6D
Názov predmetu: Požiarna bezpečnosť objektov a technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a bezpečného pevádzkovania technológií.
Oboznámia sa výpočtami požiarneho rizika stavieb, technológií a skladov. Budú schopný posudzovať požiarne riziko stavieb a nebezpečenstvo technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Požiarna bezpečnosť stavieb
2. Požiarna odolnosť konštrukcií a horľavosť materiálov
3. Nebezpečné technológie a identifikácia požiarneho nebezpečenstva
4. Analýza rizika chemických technológií
5. Posudzovanie bezpečnosti vybraných technológií
6. Analýza rizika technológií za výskytu amoniaku
7. Stanovenie bezpečnostných požiadaviek pre technológie s výskytom prachu
8. Stanovenie bezpečnostných požiadaviek pre technológie s výskytom horľavých plynov a pár
9. Protivýbuchová ochrana výrobných technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUCBEL, J. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 278 s. ISBN 80-227-1877-7.
MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. Požiarna bezpečnosť stavieb: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 147 s. ISBN 80-227-1185-3.
MIKOLAI, I. Protipožiarna ochrana budov. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002. 66 s. ISBN 80-227-1812-2.
BARTLOVÁ, I. -- BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7385-005-0.
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: