22. 10. 2019  10:42 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SORP06_6D - Simulačná optimalizácia v riadení procesov a systémov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SORP06_6D
Názov predmetu: Simulačná optimalizácia v riadení procesov a systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca - projekt. Hodnotenie prospel alebo neprospel.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí ontológiu simulačnej optimalizácie. Získa podrobné vedomosti z oblasti algoritmov pre simulačnúj optimalizáciu a ich použitie pre riešenie zložitých problémov z oblasti riadenia výrobných procesov a systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Ontológia simulačnej optimalizácie.
Algoritmy pre simulačnú optimalizáciu.
Riešenie problémov v riadení procesov a systémov s použitím jednokriteriálnej optimalizácie.
Riešenie problémov v riadení procesov a systémov s použitím multikriteriálnej optimalizácie.
Komparácia simulačnej optimalizácie s tradičnými matematickými prístupmi k optimalizácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARLER, R. -- AROR, J. Survey of multi-objective optimization methods for engineering. London: Springer-Verlag , 2004. 27 s. ISSN 1615-1488.

Odporúčaná:
April J., Glover F., Kelly J.P., Laguna M.: PRACTICAL INTRODUCTION TO SIMULATION OPTIMIZATION In S. Chick, P. J. Sánchez, D. Ferrin, and D. J. Morrice, eds. Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, New Orleans dec. 2003, pp. 71-77
Fu C. M.: Simulation Optimization In: Peters B.A., Smith J.S., Medeiros D.J., Rohrer m.W.:Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference. Arlington, USA
Ólafson S., Kim J.: Simulation Optimization. In E. Yücesan, C.-H. Chen, J. L. Snowdon, and J. M. Charnes, eds. Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference San Diego, USA pp. 79-84
Sigrún Andradóttir: A REVIEW OF SIMULATION OPTIMIZATION TECHNIQUES. In D.J. Medeiros, E.F. Fu M.C.: Optimization for Simulation: Theory vs. Practice. In:INFORMS Journal on Computing/Vol. 14, No. 3, 2002, ISSN 1526-5528
Waller A.P.: Optimization of simulation experiments. Lanner Group 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: