14. 10. 2019  13:59 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SIMO06_6D - Simulačná optimalizácia v riadení výrobných systémov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SIMO06_6D
Názov predmetu: Simulačná optimalizácia v riadení výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca - projekt.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať podrobné vedomosti z oblasti algoritmov pre simulačnúj optimalizáciu a ich použitie pre riešenie zložitých problémov z oblasti riadenia výrobných systémov a výrobnej logistiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Získať podrobné vedomosti z oblasti algoritmov pre simulačnúj optimalizáciu a ich použitie pre riešenie zložitých problémov z oblasti riadenia výrobných systémov a výrobnej logistiky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: