14. 12. 2019  19:37 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu SCTS05_6D - Spoľahlivosť človeka v technickom systéme (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCTS05_6D
Názov predmetu: Spoľahlivosť človeka v technickom systéme
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
literárna rešerš a obhajoba "State of Art".
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o spoľahlivosti človeka v technickom systéme.
Analyzovať spoľahlivosť a bezpečnosť v systémoch človek - stroj
Vedieť aplikovať v praxi štandardy, vyhlášky, zákony smernice z oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti.
Prakticky vedieť používať metódy pre vykonávanie analýz spoľahlivosti
 
Stručná osnova predmetu:
1.Spoľahlivosť a bezpečnosť v systémoch človek - stroj
2.Ľudská spoľahlivosť
3.Technická spoľahlivosť
4.Analýza ľudskej spoľahlivosti
5.Strom udalostí
6.Strom porúch
7.Metody HRA
8.Metóda HAZOP, TESEO. CREAM
9. Analýza spôsobov, dôsledkov a kritičnosti porúch (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis -FMECA)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOYLAND, A. -- RAUSAND, M. System Reliability Theory – Models, Statistical Methods, and Applications. John Willey & Sons: John Willey & Sons, 2004. 636 s. ISBN 0-471-47133-X.
SABO, M. Základy bezpečnostného inžinierstva. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 177 s. ISBN 80-227-2054-2.
VILLEMEUR , A. Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment, Vol.2. Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment, Vol.2: John Willey & Sons, 1992. 377 s.

Odporúčaná:
ČSN EN 61078 Techniky analýzy spolehlivosti – Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské
VILLEMEUR, A. Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment, Vol.1, John

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: