13. 8. 2020  22:59 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SYPR06_6D - Systémy na podporu rozhodovania (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
SYPR06_6D
Názov predmetu:
Systémy na podporu rozhodovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, vypracovanie zadaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké znalosti z oblasti teórie rozhodovania, poznatkového inžinierstva, expertných systémov a systémov na podporu rozhodovania. Vedieť formulovať rozhodovací problém metódami poznatkového inžinierstva a navrhnúť a realizovať riešiaci poznatkový systém.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória optimálnych a vyhovujúcich rozhodnutí. Rozhodovanie v podmienkach určitosti, rizika a neurčitosti.
Expertné systémy a systémy na podporu rozhodovania.
Tvorba bázy poznatkov.
Deduktívne a induktívne získavanie poznatkov z databáz.
Aplikačné oblasti. Typické vlastnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WINSTON, P H. Artificial Intelligence. b.m. : Addison-Wesley Publishing Company, 1984. 524 s. ISBN 0-201-08259-4.
LUGER, G F. -- STUBBLEFIELD, W A. Artificial intelligence. Structures and strategies for complex problem solving. Reading : Addison-Wesley, 1998. 824 s. ISBN 0-805-31196-3.
MAIMON, O. -- ROKACH, L. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. New York: Springer, 2005. 1383 s. ISBN 978-0-387-24435-8.
FIGINI , S. -- GIUDICI, P. Applied Data Mining for Business and Industry. 2nd Edition. New York: Wiley Computer Publishing, 2009. 249 s. ISBN 978-0-470-05887-9.

Odporúčaná:
Clemen, R.T.: Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury Press, 1997, ISBN 0-53426-034-9.
Watson, H. J. a kol: Building Executive Information Systems and Other Decision Support Applications. J. Wiley and Sons, 1996, ISBN 0-471-06930-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 12. 2018
Schválil:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: