7. 12. 2019  2:18 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SMZP04_6D - Štatistické metódy zlepšovania procesov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SMZP04_6D
Názov predmetu: Štatistické metódy zlepšovania procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť sa s rôznymi metódami a postupmi zlepšovania procesov a uplatňovaním zložitejších štatistických metód v projektoch zameraných na zlepšovanie kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
• Uplatňovanie zásady neustáleho zlepšovania v manažérstve kvality
• Najpoužívanejšie metódy zlepšovania procesov
• Charakteristika zložitejších štatistických metód vhodných pre manažérstvo kvality
• Zlepšovanie procesov metódou Six sigma
• Design of Experiments (DOE)
• Riešenie rôznych typov úloh z plánovania experimentov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.
TOŠENOVSKÝ, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : MONTANEX a.s, 2000. 362 s. ISBN 80-7225-040-X.
KUČEROVÁ, M. -- LESTYÁNSZKA ŠKŮRKOVÁ, K. Štatistické metódy kontroly kvality. Trnava : AlumniPress, 2011. 150 s. ISBN 978-80-8096-146-6.

Odporúčaná:
PHADKE, M.S. : Quality Engineering using Robust Design. New York, Prentice Hal, 1989
SCHMIDT, S.R. – LAUNSBY, R.G. : Understanding Industrial Designed Experiments. USA, 1998

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: