10. 12. 2019  5:21 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TARI06_6D - Teória automatického riadenia (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TARI06_6D
Názov predmetu: Teória automatického riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť nadobudnuté znalosti z teórie automatického riadenia a ich použitie v špeciálnej oblasti súvisiacej s konkrétnou témou dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• Algebraická teória riadenia
• Adaptívne algoritmy riadenia
• Optimálne riadenie
• Princípy robustifikácie metód riadenia
• Fuzzy metódy riadenia
• Neurónové siete, genetické algoritmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MURGAŠ, J. -- HEJDA, I. Adaptívne riadenie technologických procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 176 s. ISBN 80-227-0529-2.
ASTRÖM, K J. -- WITTENMARK, B. Adaptive control. Reading : Addison-Wesley, 1995. 574 s. ISBN 0-201-55866-1.
HUBA, M. Teória automatického riadenia 3. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 294 s. ISBN 80-227-0473-3.
Teorie automatického řízení 1: Lineární a nelineární systémy. Praha : SNTL, 1982. 522 s.
SAGE, A P. -- WHITE, C C. Optimaľnoje upravlenije sistemami = Optimum systems control. Moskva : Radio i svjaz, 1982. 391 s.
NOSOV, V. -- AFANASJEV, V. -- KOLMANOVSKIJ, V. Matematičeskaja teorija konstruirovanija sistem upravlenija. Moskva : Vyšča škola, 1989. 447 s.
HOCKING, L M. Optimal control: An introduction to the theory with applications. Oxford : Clarendon Press, 1991. 254 s. ISBN 0-19-859682-0.
COLANERI, P. -- GERMEL, J. -- LOCATELLI, A. Control theory and design. San Diego : Academic Press, 1997. 378 s. ISBN 0-12-179190-4.
LEIGH, J R. Applied Digital Control: Theory, Design and Implementation. New York : Prentice Hall International, 1992. 524 s. ISBN 0-13-044249-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: