15. 12. 2019  5:41 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TRNP05_6D - Teória rizík a náhodné procesy (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TRNP05_6D
Názov predmetu: Teória rizík a náhodné procesy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
- Získanie vedomostí z oblasti rizikovej analýzy
- Schopnosť používať matematické modely na výpočet rozptylu nebezpečných látok
- Hodnotenie individuálneho a spločenského rizika
- Analýza priemyselných rizík
- Posudzovanie výrobkov z hĽadiska ich bezpečnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko.
2. Metódy hodnotenia rizík
3. Náhodné procesy vo výrobných procesoch a bezpečnosť pracovného prostredia
4. Rizikové analýzy v priemysl
5. Posudzovanie individuálneho a spoločenského rizika
6. Modelovanie šírenia nebezpečných látok v ovzduší
7. Požiare a ich dopady na environment
8. Modelovanie závažných priemyselných havárií a ich následkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SINAY, J E A. Riziká technických zariadení. Košice: OTA, a.s. Košice, 1997. 212 s. ISBN 80-967783-0-7.
FULLWOOD, R. Proabilistic Safety Assessment in the Chemical and Nuclear Industries. Woburn, MA: Butterworth - Heinemann, 1999. 514 s. ISBN 0-7506-7208-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: