15. 10. 2019  3:04 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TZLS06_6D - Teória zložitých systémov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TZLS06_6D
Názov predmetu: Teória zložitých systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť matematický opis zložitých systémov dekomponovaných na podsystémy, medzi ktorými sú vzájomné väzby. Osvojiť si základy teórie špeciálnych matíc a metód agregácie. Zvládnuť na dobrej úrovni princípy dekompozície zložitých systémov, analýzu ich stability pomocou Ljapunovovej teórie stability vrátane agregácie systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Nelineárne zložité systémy, matematický opis v tvare podsystémov a interakcií medzi nimi
• Špeciálne matice (Minkowského, Metzlerova) a ich využitie pre analýzu zložitých systémov.
• Odhad vlastných čísiel agregačných matíc, odhad ohraničení interakcií
• Princípy dekompozície a agregácie systémov
• Priama metóda Ljapunova
• Analýza stability zložitých nelineárnych systémov metódou vektorovej funkcie Ljapunova
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÍZIK, J. -- MUDRONČÍK, D. Teória veľkých systémov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 101 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: