25. 10. 2020  14:43 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP404_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: VYP404_6D
Názov predmetu:
Výskumná práca IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Akceptácia alebo publikácia 3. príspevku kategórie A alebo B, z toho najmenej 1 je v kategórii A podľa akreditačnej kategorizácie pre danú oblasť výskumu.
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov na zahraničnej konferencii alebo vedeckého časopisu (minimálne 3. príspevok z kategórií A alebo B podľa akreditačných kritérií, z toho najmenej jeden príspevok kategórie A). Kategorizácia je podľa akreditačných kritérií platných pre oblasť výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Základná literatúra závisí od študijného programu a témy práce. Vyučujúcimi sú školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: