13. 12. 2019  0:27 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP404_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP404_6D
Názov predmetu: Výskumná práca IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Akceptácia alebo publikácia 3. príspevku kategórie A alebo B, z toho najmenej 1 je v kategórii A podľa akreditačnej kategorizácie pre danú oblasť výskumu.
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov na zahraničnej konferencii alebo vedeckého časopisu (minimálne 3. príspevok z kategórií A alebo B podľa akreditačných kritérií, z toho najmenej jeden príspevok kategórie A). Kategorizácia je podľa akreditačných kritérií platných pre oblasť výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Základná literatúra závisí od študijného programu a témy práce. Vyučujúcimi sú školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Dr. Ing. Jaroslav Jerz (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Nosko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Samáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: