31. 10. 2020  23:20 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP503_6D - Výskumná práca V (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VYP503_6D
Názov predmetu:
Výskumná práca V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov na zahraničnej konferencii alebo vedeckého časopisu (minimálne 3. príspevok z kategórií A alebo B podľa akreditačných kritérií, z toho najmenej dva príspevky kategórie A). Kategorizácia je podľa akreditačných kritérií platných pre oblasť výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

P
N
82,4 %
17,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 12. 2018
Schválil:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: