18. 11. 2019  20:41 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A7_4B - Analytická chémia II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A7_4B
Názov predmetu: Analytická chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dva písomné testy spolu za 24 bodov, ktoré sú bonusovými bodmi ku skúške. Skúška sa skladá z dvoch druhov testov, spolu je hodnotená 98 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebných 50 % z každého testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o princípoch experimentálnych metód a základoch prístrojovej techniky, ktoré sa používajú na získavanie informácií o chemickom zložení reálnych objektov, jeho časových zmenách a priestorovej distribúcii. Ovláda základné chromatografické a spektrometrické metódy a techniky meraní, vrátane spracovania meraní a odvodenia finálneho výsledku merania, s charakteristikami kvalitativnej a kvantitativnej analýzy. Je oboznámený s aplikáciami analytických metód na analýzu biologických vzoriek, analýzu potravín, vzoriek zo životného prostredia a technológií, a na kontrolu a riadenie procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky z chromatografickej separácie látok, hmotnostnej spektrometrie a jej kombinácie so separačnými technikami. Základy atómovej a molekulovej spektrometrie, metód štruktúrnej analýzy a analýzy povrchov. Bioanalytické metódy, metódy procesnej analýzy, analytická kontrola a zabezpečenie kvality v praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.
TARAPČÍK, P. Zbierka príkladov z analytickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 253 s. ISBN 80-227-0777-5.
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

Odporúčaná:
kolektív autorov: Analytická chémia, Májek P. - elektronická učebnica, ÚAlCh FCHPT STU
Labuda, J. a kol, Analytická chémia, Bratislava, STU v Bratislave, 2014
Tarapčík, P. Zbeirka príkladov z analytickej chémie, elektronická verzia, Bratislava

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 481

ABCDEFX
34,7 %34,1 %20,4 %7,9 %0 %2,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: