16. 12. 2019  12:08 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418A2_4B - Analytická chémia II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418A2_4B
Názov predmetu: Analytická chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z fyzikálnych a fyzikálno-chemických princípov na získanie analytického signálu, potrebného pre kvalitatívnu, kvantitatívnu, prípadne štruktúrnu analýzu. Hlavný dôraz sa kladie na analytické využitie separačných metód (chromatografia, elektromigračné metódy), elektroanalytických metód (potenciometria, polarografia, voltampérometria, elektrochemická rozpúšťacia analýza, coulometria a konduktometria) a spektrometrických metód (optická emisná a absorpčná spektrometria atómov a molekúl, refraktometria, chiralooptické metódy, fotometria rozptylu svetla a hmotnostná spektrometria).
 
Stručná osnova predmetu:
Získavanie analytickej informácie. Princípy, možnosti a obmedzenia realizácie chemických analýz základnými inštrumentálnymi technikami, hodnotenie analytického signálu pre získavanie informácie o zložení a povahe látok. Chromatografické metódy: dominantné mechanizmy retencie a techniky chromatografie na kolónach a v plošnom usporiadaní, charakteristiky chromatogramov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza. Elektroanalytické metódy: elektrochemické články a elektródové reakcie. Konduktometria, zónová elektroforéza na nosičoch a v kapilárach, izotachoforéza. Potenciometria. Voltampérometria. Coulometria. Elektrochemická rozpúšťacia analýza. Využitie vlastností elektromagnetického vlnenia. Atómová emisná a absorpčná analýza. Molekulová absorpčná analýza UV-Vis, IR. Luminiscenčné metódy. Metódy založené na lome a rozptylu svetla. Chirooptické metódy. Využitie magnetickej rezonančnej spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie v analytickej chémii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 534

ABCDEFX
24,3 %23,2 %21,2 %19,3 %11,0 %1,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: