24. 1. 2020  19:25 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A0_4I - Analytická spektrometria (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A0_4I
Názov predmetu: Analytická spektrometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov na teoretické a experimentálne základy moderných spektrálnych metód používaných v analytických laboratóriách.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Analytická spektrometria je určená študentom 4. a 5. ročníka a nadväzuje na predmety Chemická väzba a štruktúra, Aplikovaná molekulová spektrometria a Analytická chémia II. Predmet je zameraný na rozšírenie poznatkov hlavne v oblasti atómovej spektrometrie a dôraz sa kladnie na experimentálnu stránku spektroskopie ako sú detektory žiarenia, monochromátory, optické systémy a pod. Predmet pokrýva aj najnovšie spektrálne techniky stopovej a ultrastopovej analýzy, hlavne hmotnostnú spektrometriu s ionizáciou pomocou indukčne viazanej plazmy (ICP-MS), Rontgenovú fluorescenčnú spektrometriu s úplným odrazom žiarenia (TRXF) a laserovú spektroskopiu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIERTUŠ, S. Atómová a molekulová spektroskopia . Bratislava: Alfa, 1991.

Odporúčaná:
KELLNER, R. Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, Weinheim, 1998. 916 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 244

ABCDEFX
45,5 %26,6 %19,7 %5,3 %2,5 %0,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. František Čacho, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: