25. 2. 2020  8:14 Frederik
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425A0_4I - Analýza a spracovanie experimentálnych údajov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425A0_4I
Názov predmetu: Analýza a spracovanie experimentálnych údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56- 64 %, FX 0-55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti spôsoboch spracovania a prezentovania nadobudnutých experimentálnych výsledkov
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do vyhodnotenia dát v potravinárskych technológiách
Počítačové programy využívané potravinárskych technológiách (rozdelenie, základné funkcie)
Hodnotenie jednorozmerných dát v potravinárskych technológiách
Hodnotenie viacrozmerných dát v potravinárskych technológiách
Korelačná analýza a jej aplikácie pri vyhodnotení výsledkov v potravinárskych technológiách
Analýza hlavných komponentov a jej aplikácie pri vyhodnotení výsledkov v potravinárskych technológiách
Zhluková analýza a jej aplikácie pri vyhodnotení výsledkov v potravinárskych technológiách
Diskriminačná analýza a jej aplikácie pri vyhodnotení výsledkov v potravinárskych technológiách
Metódy autentifikácie výrobkov v potravinárskych technológiách
Chyby merania v potravinárskych technológiách (absolútna, relatívna), chyby merania (náhodné, systematické)
Neistoty merania (typ A, typ B, kombinovaná neistota, rozšírená neistota) v potravinárskych technológiách
Validácia vybraných metód používaných v potravinárskych technológiách
Záverečný test

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHAJDIAK, J. -- RUBLÍKOVÁ, E. -- GUDÁBA, M. Štatistické metódy v praxi. Bratislava : Statis, 1994. 309 s. ISBN 80-85659-02-6.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : PLUS Publishing, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.

Odporúčaná:
Velíšek J.: Hodnocení vícerozměrných dat v analýze potravin, VŠCHT, Praha 1995, 87 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

ABCDEFX
64,0 %16,9 %12,4 %3,4 %3,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: