15. 8. 2020  10:38 Marcela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A0_4I - Aplikovaná termodynamika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412A0_4I
Názov predmetu:
Aplikovaná termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vykonajú dva priebežné testy z výpočtových cvičení, ich zvládnutie nad 60 % umožní účasť na ústnej skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí z termodynamiky a schopnosť jej aplikácie na riešenie procesov chemických techológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a matematický aparát termodynamiky, Stavové rovnice reálnych plynov a kvapalín, Termodynamika roztokov, Rovnováha a stabilita, vrátane rovnováhy kvapalina-kvapalina, Reakcie zahrňujúce kondenzovanú a plynnú fázu, Úvod do štatistickej termodynamiky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUROVÝ, J. Chemickoinžinierska termodynamika. Bratislava : Alfa, 1991. 313 s. ISBN 80-05-00823-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A
BCDE
FX
36,6 %
42,0 %
16,1 %
3,6 %
1,7 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Emília Mališová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: