28. 1. 2020  1:54 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400B0_4I - Bezpečnostné inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B0_4I
Názov predmetu: Bezpečnostné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent získa vedomostí, praktické skúsenosti a aplikačné postupy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzenie ich následkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu, definície základných pojmov. Najväčšie priemyselné havárie. Priebeh, analýza, poučenie.
Vplyvy na človeka a odolnosť ľudského tela. Základy toxikológie. Probit rovnice.
Priemyselná hygiena. Určenie zaťaženia pracovného prostredia toxickými látkami. Návrh ventilácie.
Základy požiarneho inžinierstva a teórie výbuchov.Návrh konštrukčných zariadení na prevenciu vzniku požiaru a výbuchu. Poistné ventily.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- Metódy kontrolné zoznamy, Čo ak ?.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- HAZOP
Základy pravdepodobnostného inžinierstva -- Spoľahlivosť riadiacich systémov, strom porúch a strom udalosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELEMENSKÝ, Ľ. -- LABOVSKÝ, J. -- LABOVSKÁ, Z. -- MARKOŠ, J. Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 112 s. ISBN 978-80-227-3803-3.
Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs. New York : Center for Chemical Process Safety, 1998. 387 s. ISBN 0-8169-0474-X.
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis: CD-ROM. New York : Center for Chemical Process Safety of the AICHE, 2000. 754 s. ISBN 0-8169-0720-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
78,0 %20,3 %1,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: