20. 1. 2020  13:55 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500D0_4I - Dejiny umenia I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500D0_4I
Názov predmetu: Dejiny umenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna písomná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Cyklus prednášok je zameraný na výklad charakteru umeleckých epôch, slohov a štýlov v historickom a kultúrologickom kontexte. Semináre sú orientované na vybrané špecifické otázky technického a technologického zázemia vývoja výtvarného a užitého umenia a architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sleduje historický vývin výtv umenia a architektúry v období staroveku. Poukazujú na spoločné resp. diachrónne umelecké žánre v období Mezopotámie a Egypta, formovanie vzniku antického gréckeho a rímskeho umenia a architektúry. Sledujú vznik európskych stredovekých centier a ich um. produkciu. Zaoberajú sa problematikou nástupu renesancie a jej manieristického vyznenia, ako aj barokových výtvarných a staviteľských prúdov. Umenie 19. st. bude konfrontované ako nástup exaktných umeleckých postupov, ovplyvnených industrializáciou a tech. vynálezmi. Bude sledovaný vznik latentnej moderny a jej naplnenie v avantgardách 20. storočia, polemizovanie v postmoderne, milenistických a súč. um. dielach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOMBRICH, E. Příběh umění. Praha : ARGO, 2003. 679 s. ISBN 80-7203-143-0.
RUSINA, I. Barok: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. 509 s. ISBN 80-8059-014-1.
SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha: ODEON, 1971.
Dejiny výtvarných štýlov 20.storočia, Karin Thomasová, Pallas, 1994.
JANSON, H W. -- JANSON, A F. History of Art. New York : Abrams, 1986. 824 s. ISBN 013389388X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
14,3 %28,6 %42,9 %7,1 %0 %7,1 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: