19. 1. 2020  13:30 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500D2_4I - Dejiny umenia III (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500D2_4I
Názov predmetu: Dejiny umenia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Cyklus prednášok je zameraný na výklad charakteru umeleckých epôch a štýlov obdobia novoveku so zameraním najmä na výtvarné umenie a techniky v historickom a kulturologickom kontexte. Semináre sú orientované na vybrané špecifické otázky technického a technologického zázemia vývoja výtvarného a úžitkového umenia a architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Umenie raného novoveku a novoveku: 16. - 20. storočie v oblasti maliarstva, architektúry, umeleckého remesla a dizajnu
Umenie renesancie
Umenie manierizmu a baroka
Impresionisti, postimpresionisti a vznik moderného umenia
Secesia v Európe
Teórie umenia a architektúry 19. storočia
Art deco. Expresionizmus v umení
Dada a surreálne umenie
Kubizmus v Európe a u nás
De Stijl, Bauhaus
Abstraktné umelecké štýly v Európe a USA
Výklad manifestov a paradigiem umeleckého diela obdobia 20. a začiatku 21. storočia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOMBRICH, E. Příběh umění. Praha : ARGO, 2003. 679 s. ISBN 80-7203-143-0.
JANSON, H W. -- JANSON, A F. History of art. New York : Harry N.Abrams,Inc, 1986. 824 s. ISBN 0-13-389388-X.
JANSON, H W. -- JANSON, A F. History of Art for Yong People. London : Thames and Hudson, 1988. 472 s. ISBN 0500235422.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
33,3 %33,3 %0 %33,4 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: