20. 6. 2019  23:32 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N426D0_4I - Diagnostické postupy a zariadenia v medicíne (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426D0_4I
Názov predmetu: Diagnostické postupy a zariadenia v medicíne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s diagnostickými postupmi a zariadeniami používanými v medicíne. Zvýšenú pozornosť venovať novým, progresívny a najmä neinváznym postupom lekárskej diadnostiky ako je počítačová tomografia a magnetická rezonancia. Prehĺbiť vedomosti študentov praktickými ukážkami MR zobrazovania a in vivo NMR spektroskopie formou exkurzie na Rádiologickej klinike Dérerovej nemocnice.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecne o zobrazovani v lekárskej diagnostike. Zobrazovanie pomocou RTG lúčov, využitie v lekárskej diagnostike, schéma RTG zariadenia. Základy RTG počítačovej tomografie (CT), princp počítačovej tomografie, bloková schéma tomografu, tomogramy a metódy ich vyhodnotenia. Zobrazovanie pomocou rádioizotópov, počítačová emisná tomografia (PET) a jej využitie v onkológii. Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MR tomografia), základné časti MR tomografu, tvorba obrazu, selekcia a excitácia vrstvy, frekvenčné kódovanie, čítací gradient, fázové kódovanie, dvojrozmerné a trojrozmerné zobrazovanie, meracie techniky MR tomografie, angiografia, in vivo NMR spektroskopia. Praktická ukážka MR zobrazovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEIS, J. -- BOHUTA, P. Úvod do magnetickej rezonancie. Bratislava: Goen, 1998.
GADIAN, D. NMR and its aplication to living systems. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: