9. 12. 2019  18:40 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413F0_4I - Farmaceutické výroby (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413F0_4I
Názov predmetu: Farmaceutické výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa píšu dva písomné testy z prebraného učiva. Ak študenti preukážu vyše 56% zvladnutie učiva absolvujú zároveň skúšku podľa úspešnosti v testoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať ovládanie učiva na najmenej 92%, na hodnotenie B na najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej na 74%, na hodnotenie D najmenej na 65% a na hodnotenie E najmenej na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o výrobe základných skupín liečiv ako špeciálnych finálnych malotonážnych výrobkov organickej technológie.
 
Stručná osnova predmetu:
Suroviny a medziprodukty pre výrobu liečiv s nadväznosťou na základnú organickú technológiu, priemyselné organické syntézy medziproduktov pre liečivá, špecifiká farmaceutických výrob, výroba základných skupín liečiv (príklady výrob), základné galenické formy liečiv, účinok a pôsobenie liečiv v organizme, vývoj nového liečiva, legislatíva súvisiaca s výrobou, kontrolou a registráciou nových a dovozových liečiv.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALČEK, J. -- HAMPL, F. Farmakochemie. Praha: VŠCHT , 2002. 413 s. ISBN 80-7080-495-5.
SITTIG, M. Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia. Park Ridge : Noyes Publications, 1988. 867 s. ISBN 0-8155-1144-2.

Odporúčaná:
Jiben Roy, An Introduction to Pharmaceutical Sciences: Production, Chemistry, Techniques and Technology, Woodhead Publishing Ltd., 2011, ISBN 13: 9781907568527.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
20,0 %20,0 %26,2 %20,0 %12,3 %1,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: