28. 1. 2020  2:03 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428F3_4B - Fyzika II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428F3_4B
Názov predmetu: Fyzika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 3. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na všetkých 13 prednáškach a 13 výpočtových cvičeniach počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní.

Účasť študenta na všetkých 13 prednáškach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta.

Vedúci cvičenia môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch výpočtových cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch cvičeniach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta. Absenciu na výpočtovom cvičení si môže študent v danom týždni nahradiť účasťou na výpočtovom cvičení v inej študentskej skupine (krúžku), pokiaľ to kapacita seminárnej miestnosti umožňuje. Prihlasovanie na docvičovanie sa realizuje elektronicky cez systém Moodle. V prípade neospravedlnenej neúčasti na výpočtovom cvičení musí mať študent vypracované písomne a) všetky otázky a príklady, ktoré sú plánované pre daný týždeň semestra b) absenčný test predpísaný učiteľom v systéme Moodle (75% úspešnosť).

Elektronické testy v systéme Moodle sú priebežné testy zamerané najmä na základnú terminológiu a fyzikálne vzťahy používané v predmete Fyzika II. Sú výberom z otázok uvedených v skriptách Fyzika: Úlohy a testy I, II a v systéme Moodle. Študent ich vypracováva samostatne na počítači ako domáce úlohy. Počet testov a povinné termíny ich vypracovania sú uvedené v e-learningových harmonogramoch systému Moodle: http://ufchchf.chtf.stuba.sk/pedagogika-a-studium/aktualne-informacie/fyzika.

Minimálna požadovaná úroveň vypracovania každého testu na domácu úlohu je 75%. Nevypracovanie každej domácej úlohy s úspešnosťou lepšou ako 75% v stanovenom termíne sa hodnotí malusom, t.j. odčíta sa jeden bod za každú nevypracovanú domácu úlohu. Malusy (CM) získané počas semestra sa navzájom sčítavajú.

Počas semestra prebehne písanie kontrolných elektronických testov Test I (elektrostatika, trvanie 30 minút) a Test II (elektrický prúd a magnetizmus, trvanie 30 minút).

Za napísanie týchto kontrolných elektronických testov môže študent získať maximálne 20 bodov, ktoré sa mu priamo pripočítavajú ku skúške. Maximálny počet bodov za Test I je 10 a pre Test II je 10.

Písanie priebežného elektronického Testu I a Testu II prebehne iba v 8. vyučovacom týždni a v 12. vyučovacom týždni zimného semestra a prihlasovanie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému Moodle.

V prípade závažného dôvodu neúčasti na písaní tohto testu v príslušnom týždni semestra môže garant predmetu určiť náhradný termín písania príslušného testu.

Výsledné bodové hodnotenie ku skúške (SK) z priebežných testov a nevypracovania domácich úloh počas semestra sa vypočíta podľa vzťahu:

SK = TEC -CM

kde CM je celkový súčet malusových bodov získaných za nevypracovanie domácich úloh a TEC je počet bodov získaných za priebežné kontrolné elektronické testy ku skúške. V prípade zápornej hodnoty SK sa bodové hodnotenie považuje za rovné nule.

Teoretická časť skúšky je písomná a trvá maximálne 75 minút. Na skúšku sa študent prihlasuje elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému. Podmienkou pre vykonanie skúšky je dosiahnutie predpísanej povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach, t.j. prednáškach a výpočtových cvičeniach, a získanie minimálneho počtu bodov zo SK (10 bodov) a príkladov PR (17 bodov). Celkový počet bodov, ktoré môže študent získať ku skúške z elektronických testov počas semestra je 20 bodov (SK) a z písomnej časti skúšky v skúškovom období môže študent získať maximálne 80 bodov. Samotný písomný skúšobný protokol pozostáva z dvoch častí:
- z teoretických otázok (TO) za 50 bodov;
- z príkladov (PR) za 30 bodov, ktoré sa píšu elektronicky (pozri ďalej).

Požadované minimum v každej z daných častí skúšky je 10 bodov za TEST I a II (SK), 24 bodov za TO a 17 bodov za PR.

V prípade, že študent nezískal minimálny počet z priebežných testov TEST I a TEST II (body TEC), má možnosť písať opravný test (elektrostatika, elektrický prúd a magnetizmus, trvanie 30 minút, maximum 20 bodov) na termínoch určených počas skúškového obdobia. Na termín písania testu sa študent prihlasuje elektronicky v systéme Moodle. Získané body TEC sa pripočítavajú k hodnoteniu skúšky.

Teoretické otázky sú výberom a prípadne kombináciou otázok zverejnených v zoznamoch Základné teoretické otázky a Širšie teoretické otázky.

Príkladová časť skúšky sú výberom čiastočne upravených príkladov z Harmonogramu odporúčaných úloh a príkladov pre výpočtové cvičenie z Fyziky II. Príklady sa vypracovávajú na určených termínoch počas skúškového obdobia iba formou elektronického testu, ktorý trvá 50 minút. Na daný termín sa musí študent prihlásiť elektronicky v systéme Moodle. Podmienkou na prihlásenie je vypracovanie Cvičného skúškového testu (Príklady ku skúške – Casť Full (domáca príprava) ) s úspešnosťou 75%. Nenapísaním testu študent nestráca termín skúšky. Napísaním príkladov s úspešnosťou lepšou ako 17 bodov sa toto hodnotenie ponecháva na celé obdobie akademického roka, t.j. študent už nemusí písať príkladovú časť skúšky a v rámci skúšky píše iba test s teoretickými otázkami. V prípade, že študent podvádza na skúške, stráca body za príkladovú časť skúšky a postupuje sa v zmysle platných predpisov na FCHPT STU.

Skúšobný protokol vyhodnocuje spravidla prednášajúci, u ktorého je študent registrovaný v rozvrhovom module AIS (Akademického informačného systému). Študent má právo oboznámiť sa s hodnotením jednotlivých úloh, ako aj so správnym riešením. Študent musí vedieť vysvetliť pojmy a postupy použité pri odpovedi na otázky a pri riešení príkladov. V opačnom prípade sa body za danú otázku nezapočítajú.

Počet bodov ku skúške = TEC – CM + TO + PR

Hodnotenie skúšky je podľa celkového získaného počtu percent alebo zo 100 bodov nasledovné:

Počet percent / bodov Hodnotenie
92,0 - 100,0 A
83,0 - 91,0 B
74,0 - 82,0 C
65,0 - 73,0 D
56,0 - 64,0 E
0,00 - 55,0 FX

Ak študent dosiahol na skúške percentuálnu hodnotu 50 až 55% z celkového počtu bodov, skúšajúci môže po zvážení vypracovania jednotlivých častí skúšky a s prihliadnutím na úspešnosť testov v systéme Moodle počas semestra, preveriť u študenta znalosť problematiky pre získanie výsledného hodnotenia E.

Študent sa musí na teoretickú časť skúšky vopred prihlásiť (a prípadne sa z nej včas odhlásiť) pomocou Akademického informačného systému STU. Študentovi, ktorý sa bez odhlásenia a ospravedlnenia nezúčastní na skúške, na ktorú je prihlásený, termín skúšky prepadne – zapíše sa mu známka FN. O organizačnom priebehu skúšky môže byť študent informovaný aj prostredníctvom e-mailu v AIS.

Informácie a študijné materiály pre študentov (sylaby prednášok, harmonogramy výpočtových cvičení, zoznamy teoretických otázok na skúšku, elektronické verzie skrípt a pod.) sú čiastočne rozposielané (aktuálne informácie) prostredníctvom e-mailu v AIS alebo dostupné kompletne na www stránke FCHPT STU / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Informačná stránka ústavu / PEDAGOGIKA A ŠTÚDIUM / Aktuálne informácie

http://ufchchf.chtf.stuba.sk/pedagogika-a-studium/aktualne-informacie/fyzika


 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z elektriny a magnetizmu, mechanického a elektromagnetického vlnenia, kvantovej fyziky a fyziky atómového jadra.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrostatické pole vo vákuu a v dielektriku. Jednosmerný elektrický prúd. Magnetické pole vo vákuu a v látke. Elektromagnetická indukcia. Striedavé elektrické prúdy. Maxwellove rovnice. Mechanické a elektromagnetické vlnenie. Úvod do kvantovej fyziky. Atómové jadro.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- LUKEŠ, V. -- HALUSKOVÁ, S. Fyzika II. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 214 s. ISBN 80-227-2496-3.
LAURINC, V. -- VALACH, F. Fyzika I. Bratislava: STU, 1995. 195 s. ISBN 80-227-0734-1.
HOLÁ, O. Fyzika II, Zbierka príkladov a úloh. Bratislava: STU, 2002. 179 s. ISBN 80-227-1746-0.
LAURINC, V. -- FEDORKO, P. -- BUŠOVSKÝ, L. -- HOLÁ, O. -- LUKÁČ, P. -- SKÁKALOVÁ, V. Fyzika I. Zbierka príkladov a úloh. Bratislava: STU, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1376-7.

Odporúčaná:
ILKOVIČ, D. Fyzika 2: Pre študujúcich na vysokých školách technických: Elektrodynamika, optika, atomistika, základy fyziky tuhých látok. Bratislava : Alfa, 1973. 434 s.
ILKOVIČ, D. Fyzika 1: Pre študujúcich na vysokých školách technických: Mechanika, akustika, termika. Bratislava : Alfa, 1972. 493 s.
KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1992. 751 s.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 4. Elektromagnetické vlny. Optika. Relativita: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
WALKER, J. -- HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.
e-fyzika. Základný bakalársky kurz pre technické univerzity. Multimediálna učebnica fyziky, STU, text prístupný na www stránkach STU.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Informácie a študijné materiály pre študentov (sylaby prednášok, harmonogramy výpočtových cvičení, zoznamy teoretických otázok na skúšku, elektronické verzie skrípt a pod.) sú čiastočne rozposielané (aktuálne informácie) prostredníctvom e-mailu v AIS alebo dostupné kompletne na www stránke FCHPT STU / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Informačná stránka ústavu / PEDAGOGIKA A ŠTÚDIUM / Aktuálne informácie http://ufchchf.chtf.stuba.sk/pedagogika-a-studium/aktualne-informacie/fyzika
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1255

ABCDEFX
3,5 %7,5 %14,2 %17,1 %39,8 %17,9 %
Vyučujúci: Ing. Július Annus (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ján Matúška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Poliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: