10. 12. 2019  0:21 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416G0_4I - Grafický dizajn (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416G0_4I
Názov predmetu: Grafický dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 3. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie čiastkových úloh, odovzdanie a prezentácia záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných princípov grafického dizajnu a typografie. Dokáže používať niektorý zo softvérov na spracovanie obrazu - InDesign, Illustrator, Photoshop, pozná kompozíciu a spracovanie digitálnej fotografie, videa/animácie a zvuku. Ovláda základné pravidlá typografie a vie ich používať pri príprave dokumentov pre tlač.
 
Stručná osnova predmetu:
Etapy, medzníky a zákonitosti v dejinách výtvarnej kultúry a hlavné estetické kategórie. Bod, línia, plocha. Svetlo a farba. Kontrast, proporcia. Kompozícia a spracovanie digitálnej fotografie. Základy typografie a jazykovej kultúry. Bitmapová a vektorová grafika. Príprava dokumentu, grafická úprava strany dokumentu, zalamovanie textu s obrázkami. Zhotovenie PDF dokumentu pre tlač. Spracovanie videa/animácie a zvuku do multimediálneho dokumentu. Základy komunikačného dizajnu – tvorba plagátov, bannerov, logotypov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIMMONS, J. Kompletní příručka pro designéry. Praha: Slovart, 2009. 256 s. ISBN 978-80-739115-1-5.
WATERHOUSE, J. -- SEDDON, T. Grafický design pro samouky. Praha: Slovart, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7391-360-1.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Typografie. Praha: ComputerPress, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251296-7-8.
KOČIČKA, P. -- BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. 288 s. ISBN 80-722-6385-4.

Odporúčaná:
DREW, J T. -- MEYER, S A. Colour Management: A Comprehensive Guide for Graphic Designers. Mies : RotoVision, 2008. 224 s. ISBN 978-2-88893-018-1.
LIVINGSTON, A. -- LIVINGSTON, I. Graphic Design and Designers. London : Thames and Hudson, 1994. 215 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
95,4 %3,1 %1,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Gál, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: