21. 11. 2019  22:50 Elvíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 431C2_4I - Chémia a mikrobiológia vína (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 431C2_4I
Názov predmetu: Chémia a mikrobiológia vína
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Chémia a mikrobiológia vína je orientovaný na špecifickú oblasť biotechnológií - enológiu. Študenti sa oboznamujú so zložením hrozna, muštu i vína, so základnými technologickými postupmi výroby jednotlivých kategórií hroznových vín, o mikroorganizmoch, ktoré s vinárstvom súvisia, venujú sa biochemickým a fyzikálno-chemickým procesom počas fermentácie, tvorby vína, jeho vyzrievania a starnutia. Náplňou predmetu je i legislatíva v podobe zákona o vinohradníctve a vinárstve a kategorizácia vín.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je ukončený ústnou skúškou, pričom študent má ovládať nasledujúce študijné oblasti.
1. Svetové vinohradníctvo a vinárstvo, klasifikácia viníc a vína, vinárska filozofia
2. Technologické schémy, inovačné trendy súčasnej enológie
3. Základné charakteristiky odrôd Vitis vinifera L.
4. Rast, zrenie, zber, zloženie hrozna
5. Spracovanie hrozna pred lisovaním, lisovanie, lisovacie systémy
6. Chemické zloženie hroznového muštu
7. Predfermentačná úprava hroznového muštu
8. Ekológia vínnych kvasiniek, najdôležitejšie druhy kvasiniek a ich vlastnosti
9. Čisté, zmesné a združené kultúry vínnych kvasiniek
10. Baktérie a vláknité huby vo vinárstve
11. Fyzikálne procesy pri kvasení hroznového muštu
12. Chemické zmeny pri kvasení, vedľajšie produkty alkoholového kvasenia
13. Regulácia činiteľov kvasného procesu
14. Procesy tvorby hroznového vína
15. Chemické zmeny v procese zrenia vína
16. Manipulácie a úpravy hroznového vína
17. Klasifikácia zákalov vína a ich eliminácia
18. Choroby a chyby hroznového vína
19. Senzorické hodnotenie vína, bodové systémy
20. Technológia vín spod kožky, likérové vína
21. Technologické aspekty výroby šumivých vín
22. Kategorizácia hroznových vín
23. Slovenský zákon o vinohradníctve a vinárstve
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALÍK, F. -- MINÁRIK, E. Liehovaríctvo, droždiarstvo, vinárstvo. Časť vinárstvo. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1984. 124 s.
MINÁRIK, E. -- NAVARA, A. Chémia a mikrobiológia vína. Bratislava: Príroda, 1986.
POSPÍŠILOVÁ, D. -- RUMAN, T. -- SEKERA, D. Ampelografia Slovenska. Bratislava: Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra, 2005. 368 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

ABCDEFX
33,0 %38,0 %22,0 %5,0 %2,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Furdíková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: