12. 12. 2019  14:36 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 429C5_4I - Chémia atmosféry (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 429C5_4I
Názov predmetu: Chémia atmosféry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 1. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné informácie o homogénnych a heterogénnych chemických a fotochemických reakciách prebiehajúcich v atmosfére. Ďalej informovať študentov o hlavných zdrojoch prchavých organických látok (VOC) a prchavých halogénovaných uhľovodíkoch (HVOC) a ich reakciách v atmosfére a taktiež o ich vplyve na základné globálne procesy. Ďalej oboznámiť študentov s problematikou, ktorá sa dotýka atmosférických aerosólov a skleníkových plynov, ako je napríklad ich dopad na globálnu klímu. Poukázať na zdravotné a ekologické riziká, ktoré sú spojené so znečistenou atmosférou. Stručne charakterizovať súčasné analytické metódy používané v chémii atmosféry.
 
Stručná osnova predmetu:
Atmosférická fotochémia, prírodné a antropogénne zdroje znečistenia, prchavé organické látky (VOC), skleníkové plyny, homogénne a heterogénne reakcie, reaktívne častice v atmosfére, ozón a ozónové diery, atmosférický aerosól, tuhé častice a ich toxické účinky. Globálne dopady procesom prebiehajúcich v atmosfére.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PROUSEK, J. -- LESNÝ, J. Chémia ovzdušia. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT , 1990. 231 s. ISBN 80-227-0238-2.
PROUSEK, J. Chémia atmosféry. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, 2013. 164 s. ISBN 978-80-89597-15-4.
FINLAYSON - PITTS, B J. -- PITTS, J N. Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere. San Diego: Academic Press, 2000. 969 s. ISBN 0-12-257060-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
84,7 %4,5 %9,0 %1,8 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ronald Zakhar (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: