15. 10. 2019  3:14 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436C0_4B - Chémia potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 436C0_4B
Názov predmetu: Chémia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je popísať zloženie potravinových matríc, vplyv jednotlivých komponentov matríc na výživovú charakteristiku a na senzorický profil. Podstatným faktom je aj popísanie vzájomného vplyvu jednotlivých komponentov matríc a tiež vplyv pretransformovaných komponentov na kvalitu už upravenej potravinovej matrice.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy v chémii potravín, aminokyseliny, peptidy, bielkoviny -- štruktúra, význam, vlastnosti a zmeny pri spracovaní, lipidy -- štruktúra, význam, vlastnosti a zmeny pri spracovaní, sacharidy − štruktúra, vlastnosti a zmeny, enzýmové a neenzýmové hnednutie, význam a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, vitamíny rozpustné vo vode, potravinárske aditíva, systematika a zloženie potravinových matríc, derivatizované potravinové matrice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
PRIBELA, A. -- TAKÁCSOVÁ, M. Chémia potravín. Bratislava: STU, 1996. 235 s. ISBN 80-227-0563-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu Biotechnologie a potravinarstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 147

ABCDEFX
31,3 %27,2 %21,1 %10,9 %8,8 %0,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: