25. 2. 2020  6:44 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N423C5_4B - Chemické a energetické inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423C5_4B
Názov predmetu: Chemické a energetické inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti budú písať štyri písomné previerky z príkladov. Z každej môže získať 25 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. V prípade, že študent nedosiahne požadovaný počet bodov, môže opakovať každú tému raz a keď dosiahne minimálny požadovaný počet bodov z dvoch tém môže sa zúčastniť skúšky. V takom prípade skúška pozostáva z príkladovej a teoretickej časti. V prípade, že dosiahol 56 a viac bodov z príkladov počas semestra, príkladová časť skúšky odpadá. Teoretická časť skúšky má písomnú formu a študent musí získať minimálne 56% správnych odpovedí.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti v bilancovaní hmotnosti, energie a hybnosti prostredníctvom pochopenia a matematického opisu fyzikálneho mechanizmu transportu látky, hybnosti a tepla vo vybraných technologických procesoch a zariadeniach. Súčasne bude ovládať aj aj základy hospodárenia s energetickými médiami, integráciou materiálových a energetických prúdov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Bilancie hmotnosti a energie (dotácia 6/20)
 
a.Materiálové bilancie
b.Entalpické bilancie spojené s ohrevom, chladením systémov, vrátane skupenskej premeny
c.Materiálové a entalpické bilancie reagujúcich systémov

2.Tok tekutín a zariadenia na mechanické operácie (dotácia 9/10)
 
a.Bilancia hmotnosti, hybnosti a energie toku tekutín v potrubných systémoch
b.Doprava tekutín a zariadenia na dopravu tekutín
c.Mechanické operácie a zariadenia pre technológie (miešanie, filtrácia, fluidizácia, usadzovanie)

3.Prestup tepla a teplovýmenné zariadenia (dotácia 9/15)
 
a.Mechanizmy prestupu a prechodu tepla, intenzifikácia prechodu tepla
b.Výmenníky tepla, typy, charakteristiky, výpočet teplovýmennej plochy
c.Izolácie, návrhové výpočty
d.Odparovanie kvapalín, typy odparovačov

4.Základy energetiky (dotácia P12/C15 (dotácia 12/15)
 
a.Princípy hospodárenia s energetickými médiami
b.Výroba a efektívne používanie vodnej pary, parné turbíny
c.Výroba stlačeného vzduchu a kompresory
d.Chladenie v chemických a potravinárskych technológiách

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Chemické inžinierstvo: Príklady a úlohy. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 500 s. ISBN 80-227-0862-3.
BÁLEŠ, V. -- LANGFELDER, I. -- BAFRNEC, M. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. ISBN 0 07 049841 5.
BAFRNCOVÁ, S. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
LODES, A. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- LANGFELDER, I. Energetika. Úlohy z energetiky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 115 s.
LANGFELDER, A K. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 3. ročník bakalárskeho štúdia odborov: B-CHEMAT, B-AIM, B-BIOPOT a B-VYKOZ.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 714

ABCDEFX
3,1 %7,7 %17,2 %28,9 %34,3 %8,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Janošovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavel Timár, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: