18. 1. 2020  13:51 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N414C2_4B - Chemické informačné systémy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414C2_4B
Názov predmetu: Chemické informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri samostatné projekty vyhľadávania chemických informácií
 
Výsledky vzdelávania:
Zoznámenie sa a precvičenie vyhľadávania rôznych typov chemických informácií, získanie prehľadu o klasických a moderných zdrojoch chemických informácií, technológiách digitalizácie chemických dát, využívaní profesionálných a tvorbe vlastných databáz
 
Stručná osnova predmetu:
Prečo chemická informatika či chemoinformatika ako predmet
Klasický a elektronický vek práce s chemickými informáciami
Čo sú to chemické informácie a ako vznikajú
Prečo a kde zverejňovať chemické informácie
Formy zverejňovania
Proces zverejnenia -- koncept peer review
Proces vzniku sekundárnych zdrojov informácií -- dáta o dátach
Terciárne zdroje informácií
Štruktúra primárnych zdrojov
Bibliografická citácia
CASSI
DOI
Názov a abstrakt dokumentu
Predmetová indexácia -- predmetové heslá
Kľúčové slová
Systém MDT
Vecný popis chemických látok
Názvy chemických látok
Vzorce chemických zlúčenín
Grafické reprezentácie štruktúr
Štruktúrne editory
Registračný systém chemických zlúčenín --CAS Registry
Patenty
Ochrana autorských práv
Autorstvo patentu
Patentový úrad -- Úrad priemyselného vlastníctva
Patent ako primárny informačný zdroj
Proces schvaľovania patentu
Prihlasovanie patentu v zahraničí, medzinárodné patenty, patentové rodiny
Európsky patent
Medzinárodná (PCT) patentová prihláška
Patentová rodina
Bibliografická citácia patentu
Medzinárodné patentové triedenie
Vyhľadávanie patentových informácií
Manažment odborných a vedeckých informácií
Vydávanie tlačených (hardcopy) informačných zdrojov
Knižnice a ich služby
Nekonvenčné informačné zdroje -- šedá literatúra
Chemické primárne informačné zdroje
Chemické sekundárne informačné zdroje
Terciárne zdroje chemických informácií
Typy vstupov zo zdrojov informácií - typ vyhľadávania
Formy, v ktorých chemická informácia prichádza
Abstrakt -- definícia a typy
Príklady typov abstraktov
Index -- definícia a typy
Chemical abstracts
Autorský index -- transkripcia cudzích mien
Položky indexu označené hviezdičkami
Chemical substance index vs general subject index
Triedy látok v General Subject Indexe
Chemické názvy v Chemical Substance indexe
Spôsoby nájdenia názvu látky pre použitie v indexoch
Index Guide --
Zistenie názvu z Index Guide
Registry Handbook
Formula Index --s Chemical substance index
Patent Concordance
Index of Ring Systems
Priebežné sledovanie Chemical Abstracts
Indexy v jednotlivých zošitoch CA
Author Index, Patent Index (Numerical Patent Index, Patent Concordance), Keyword Index
CA Selects, CA Section Groupings
Iné možnosti priebežného sledovania literatúry
Beilstein Handbuch der organischen Chemie
Obsah a štruktúra diela
Orientácia podľa Systemnummer, Lawsonnummer
Čo obsahuje Beilstein -- porovnanie s CA
Registre
Spôsob práce s dielom Beilstein
Reprezentácia chemických štruktúr
Nomenklatúry, notácie
Rôzne typy vzorcov
Reprezentácie pomocou teórie grafov
Lineárne zápisy -- notácie
Maticové reprezentácie
Spojovacie tabuľky
Formáty súborov pre výmeny chemickej informácie
Štruktúra súborov *.mol, *.sdf, *
Spracovanie informácie o zložení molekuly
Identifikácie kruhov, najmenší počet najmenších kruhov
Izomorfnosť
Kanonizácia -- Morganov algoritmus
Limitácie spojovacej tabuľky
Špeciálne zápisy -- fragmentové kódovanie, fingerprinting, hash kód
CA on CD, CI on CD
Databázy na STN International
Vyhľadávanie na STN Easy
Vzorové vyhľadávanie -- CAS number, autor, patenty,
Ukážka záznamy v Registry súbore
Chemlist -- regulované chemikálie
ChemPort
Scifinder, Scifinder Scholar
Odlišnosti elektronického a klasického vyhľadávania v CA
Discoverygate -- chemický informačný portál
ISI Web of Science
Scirus
On line zdroje infrmácií a portály
Ingenta, Chemistry Preprint Server
Sciencedirect
Internet Journal of Chemistry
Springer Link
Online zoznamy nových elektronických časopisov
Science and Engineering -- TESRE
Internet Scout
Thomson Scientific portál
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠILHÁNEK, J. Chemická informatika. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2002. 355 s. ISBN 80-7080-465-3.
ENGEL, T. -- GASTEIGER, J. Chemoinformatics. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2003. 649 s. ISBN 3-527-30681-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programov: chémia, medicínska chémia a materiály, automatizácia, informatizácia a manažment, biotechnológia, chemické inžinierstvo, potraviny, výživa, kozmetika
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 228

ABCDEFX
83,8 %12,3 %3,5 %0,4 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: