22. 11. 2019  17:17 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418I0_4B - Inštrumentálne metódy analýzy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418I0_4B
Názov predmetu: Inštrumentálne metódy analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu tri písomné testy spolu za 24 bodov, ktoré sú bonusovými bodmi ku skúške. Skúška sa skladá z dvoch druhov testov, spolu je hodnotená 98 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebných 50 % z každého testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o princípoch experimentálnych metód a základoch prístrojovej techniky, ktoré sa používajú na získavanie informácií o chemickom zložení reálnych objektov, jeho časových zmenách a priestorovej distribúcii. Ovláda základné elektroanalytické, chromatografické a spektrometrické metódy a techniky meraní, vrátane spracovania meraní a odvodenia finálneho výsledku merania, s charakteristikami kvalitativnej a kvantitatívnej analýzy. Je oboznámený s aplikáciami analytických metód na analýzu biologických vzoriek, analýzu potravín, vzoriek zo životného prostredia a technológií, a na kontrolu a riadenie procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.základné koncepcie a pojmy analytickej chémie, základy tvorby analytického signálu, princípy a využitie inštrumentálnych metód analýzy, elektroanalytické, spektrálne a chromatografické metódy analýzy, prehľad ďalších analytických metód. (dotácia 2/2)
 
a.Všeobecné aspekty analytickej chémie. Predmet analytickej chémie. Analytický proces ako koncepcia získavania analytických informácií. Rozdelenie a výber analytických metód. Kvalitatívne versus ekonomické požiadavky na chemickú analýzu. Zásady odberu vzoriek, neistota vzorkovania. Príprava a úprava analytickej vzorky.
Analytické chemické meranie (spoločné koncepcie pre chemické a fyzikálne postupy merania), princípy analytických meraní. Signály v analytickej chémii. Charakteristiky detektorov. Signál a šum.
b.Nadväznosť meraní, justovanie, kalibrácia a overovanie, regresia a kalibrácia, neistota kalibrácie, referenčné materiály, štandardná vzorka, prídavkové metódy. Výsledok merania (správnosť presnosť, chyby a neistoty výsledkov merania). Vyhodnotenie analytickej informácie, informačný obsah kvantitatívnej analýzy. Zabezpečenie kvality v analytickej chémii, akreditácia. Správna laboratórna prax. Validácia metód. Štatistická kontrola kvality. Analytická chémia v technológii a praxi.
c.Fyzikálne a fyzikálnochemické postupy na získanie analytickej informácie. Elektrochemické interakcie ako základ analytického signálu. Elektrochemické analytické metódy. Základné pojmy elektroanalytickej chémie. Meranie elektrických veličín v chemickom laboratóriu. Konduktometria. Potenciometria. Priama potenciometria, meranie pH, pX. Potenciometrické titrácie. Prídavkové metódy. Potenciometrické detektory.
d.Elektrolýza a elektrochemické reakcie. Polarizačné i -- E krivky. Elektrogravimetria, coulometria pri riadenom potenciáli, coulometrické titrácie. Voltampérometria na elektródach s konštantným povrchom. Elektrolýza za voltampérometrických podmienok. Polarografia. Metódy polarografickej analýzy. Cyklická voltampérometria. Spôsoby scitlivenia voltampérometrických metód. Elektrochemická rozpúšťacia analýza. Voltampérometrické titrácie. Ampérometrické a biampérometrické titrácie. Potenciometrické titrácie s polarizovanými elektródami.
e.Chromatografická analýza -- všeobecné aspekty. Princípy separácie látok, základné pojmy, rozdelenie chromatografických metód. Chemické interakcie ako základ chromatografickej separácie. Rozdeľovacia, adsorpčná, ionexová, gélová a afinitná chromatografia. Chromatogram, elučné charakteristiky, elučné indexy, tvar píkov, teórie chromatografického procesu, základné rovnice, rozlíšenie, separačná účinnosť.
f.Kolónová chromatografia. Experimentálne usporiadanie, kvalitatívna a kvantitatívna analýza. Kvapalinová chromatografia. Mobilné a stacionárne fázy. Dávkovače. Detektory.
g.Plynová chromatografia. Mobilné a stacionárne fázy. Dávkovače. Teplotný režim. Analytické využitie.
h.Chromatografia v plošnom usporiadaní. Tenkovrstvová a papierová chromatografia. Stacionárne a mobilné fázy. Spôsoby vyvíjania a vyhodnocovania chromatogramov. Analytické využitie. Elektromigračné metódy. Elektroforéza. Izotachoforéza. Analytické využitie. Kombinované separačné metódy.
i.Interakcia elektromagnetického žiarenia s analytom a druhy analytických signálov. Emisia elektromagnetického žiarenia ako nositeľ analytickej informácie. Atómová emisná spektrometria. Plameňová fotometria. ICP. Luminiscenčná analýza. Mnohozložková spektrálna analýza. Atómová fluorescenčná spektrometria, spektrometria röntgenových lúčov. Augerova elektrónová spektrometria; fotoelektrónová spektrometria; hmotnostná spektrometria (atómová).
j.Analytické metódy založené na absorpcia elektromagnetického žiarenia. Atómová absorpčná spektrometria. Molekulová absorpčná spektrometria (UV/VIS). Infračervená spektrometria. Ramanova spektrometria. Absorpcia elektromagnetického žiarenia pri súčasnom pôsobení magnetického poľa. NMR a EPR spektrometria. Hmotnostná spektrometria. Hmotnostná spektrometria organických látok. Kombinovanie metód molekulovej spektrometrie
k.Analytické metódy založené na rozptyle elektromagnetického žiarenia. Turbidimetria. Nefelometria. Chirooptické metódy a metódy založené na zmene smeru šírenia žiarenia. Polarimetria a spektropolarimetria. Refraktometria a interferometria. Rádioanalytické metódy, aktivačná analýza.
l.Bioanalytické metódy. Prietokové metódy, kombinované techniky. Získavanie analytických informácií pre technologické procesy a procesová analýza. Zvláštnosti aplikácií AC v rôznych oblastiach praxe -- klinická analýza, analýza zložiek životného prostredia, vôd, kalov a sedimentov, analýza pôd, ovzdušia, analýza v metalurgii, analýza potravín.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- HLADKÝ, Z. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.
TARAPČÍK, P. Zbierka príkladov z analytickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 253 s. ISBN 80-227-0777-5.
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia: Seminárne cvičenia - riešené príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 145 s. ISBN 80-227-1469-0.
PURDEŠOVÁ, A. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava: STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

Odporúčaná:
Labuda, J. a kol, Analytická chémia, Bratislava, STU v Bratislave, 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 368

ABCDEFX
25,3 %17,7 %18,5 %20,9 %16,8 %0,8 %
Vyučujúci: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavel Májek, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: