11. 12. 2019  22:33 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413L0_4I - Laboratórium chemických technológií I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413L0_4I
Názov predmetu: Laboratórium chemických technológií I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti si na každé laboratórne cvičenie doplnia teoretické vedomosti z literatúry k experimentálnym prácam. Po každom cvičení spracujú a vyhodnotia namerané údaje vo forme elaborátov s logickými závermi. Za každé cvičenie počas semestra študent môže získať maximálne 8 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 67 bodov a na hodnotenie E najmenej na 58 bodov. Ak študent získa menej ako 4 body na jednom cvičení musí ho nahradiť.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vybraných technológiach výroby chemických látok na úrovni laboratórnych reaktorov až štvrťprevádzkových zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Experimentálna práca na laboratórnych až štvrťprevádzkových zariadeniach pri štúdiu vybraných chemických technológií, príprava surovín, meranie vybraných parametrov a základná analytická kontrola študovaného chemického procesu, izolácia hlavného produktu reakcie, vyhodnocovanie nameraných údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

ABCDEFX
99,0 %0 %1,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Marcela Hadvinová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Blažej Horváth, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. András Peller, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Soták, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Božena Vasilkovová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: