7. 12. 2019  12:00 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414L2_4I - Laboratórium organickej syntézy III (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414L2_4I
Názov predmetu: Laboratórium organickej syntézy III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 50 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rieši konkrétny problém v rámci vedecko-výskumného zamerania jednotlivých vedeckých skupín na Oddelení organickej chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh syntézy cielenej zlúčeniny. Izolácia medziproduktov a produktov štandartnými separačnými metódami (destilácia, kryštalizácia, chromatografia. Identifikácia produktu spektrálnymi metódami (IČ, UV, NMR, HS). Spracovanie a prezentácia získaných výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TATCHELL, A R. -- FURNISS, B S. -- SMITH, P W. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry (5th edition). Essex: Longman Scientific and Technical, 1989. 1514 s. ISBN 0-582-46236-3.
JURÁŠEK, A. Základy organickej syntézy. Bratislava : Alfa, 1978. 392 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Technická chémia, modul: Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
91,8 %4,1 %2,0 %2,1 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ondrej Záborský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: