28. 1. 2020  2:53 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423L3_4I - Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423L3_4I
Názov predmetu: Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získať minimum 55% hodnotenia z každej laboratórnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické zručnosti z jednotkových operácii , zo zákonitostí prestupu látky a tepla , kinetiky bioprocesov , z merania rovnováh kvapalina para.
 
Stručná osnova predmetu:
Efektívne difúznekoeficienty v polysacharidických géloch
Prestupu kyslíka v mechanicky miešanom reaktore
Zisťovanie kinetických parametrov katalyzovanej reakcie vo vsádzkovom reaktore
Vplyv inhibície na priebeh reakcie vo vsádzkovom reaktore
Prestup látky v chromatografickej kolóne
Experimentálne meranie rovnovážnych údajov V-L viaczložkových systémov a ich termodynamické spracovanie
Experimentálne stanovenie optimálnej teploty ohrevného povrchu pre var kvapalín
Meranie viaczložkových rovnováh para-kvapalina


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAFRNCOVÁ, S. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
VAJDA, M. Laboratórne cvičenie z chemického inžinierstva. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 212 s. ISBN 80-227-1051-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
50,8 %39,3 %8,2 %0 %0 %1,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: