18. 6. 2019  15:17 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421L10_4B - Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421L10_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Fyzikálna chémia I (N400F0_4B) alebo súbežne zapísané Fyzikálna chémia I (N400F0_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy, ústne skúšanie k téme laboratórneho cvičenia, vypracovanie protokolov z laboratórnych cvičení. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti z oblasti chemickej termodynamiky s dôrazom na kalorimetriu a fázové premeny jednozložkových a viaczložkových sústav. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Refraktometria, polarimetria, stanovenie molárnej hmotnosti ľahko prchavých kvapalín, povrchové napätie kvapalín, viskozimetria, kalorimetrické stanovenie integrálnej rozpúšťacej entalpie, meranie tlaku nasýtenej pary, stanovenie fázovej rovnováhy v dvojzložkovej sústave kvapalina-para, kryoskopia, fyzikálno chemická analýza dvojzložkovej a trojzložkovej sústavy obmedzene rozpustných kvapalín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I tvoria neoddeliteľný celok s predmetom Fyzikálna chémia I.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 475

ABCDEFX
62,3 %27,8 %9,1 %0,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Erik Klein, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Erik Klein, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: