19. 11. 2019  6:08 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L10_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktické prevedenie všetkých laboratórnych úloh a test.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky,
- základy správneho vykonávania analytických operácií,
- správnu laboratórnu prax.
Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní.
Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov.

2.Jednoduché optické metódy
● Molekulová absorpčná spektrálna analýza vo viditeľnej a ultrafialovej oblasti žiarenia
- Spektrofotometrické stanovenie kyseliny salicylovej v Acylpyríne
- Spektrofotometrické stanovenie železa v minerálnej vode.
- Spektrofotometrické stanovenie dusičnanov v UV oblasti spektra
- Spektrofotometrické stanovenie medi
● Atómová emisná spektrálna analýza
- Stanovenie sodíka vo vodách plameňovou fotometriou
● Nefelometria
- Nefelometrické stanovenie chloridov


3.Elektroanalytické metódy
● Voltampérometrické titrácie s polarizovanými elektródami – jodometria s inštrumentálnou
indikáciou priebehu titrácie
● Potenciometrická titrácia – stanovenie kys. fosforečnej titráciou s hydroxidom sodným do II.
titračného stupňa
● Kvantitatívna polarografická analýza – stanovenie Zn metódou kalibračnej krivky

4.Chromatografické metódy
● Kapilárna plynová chromatografia.
- identifikácia látok v neznámej vzorke metódou Kovátsovych indexov a precvičenie práce s 
vnútorným štandardom
● Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia na obrátených fázach
- stanovenie fenolových zlúčenín vo vzorkách vôd po predseparačnej úprave extrakciou na tuhej
fáze
- stanovenie kofeínu vo vzorkách potravín
● Elektroforéza, Chromatografia na tenkej vrstve
- optimalizácia separačných podmienok a identifikácia syntetických farbív v potravinách

5.Test
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. -- HLADKY, Z. -- GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 379

ABCDEFX
30,9 %34,8 %26,9 %6,9 %0,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Benická, PhD. (cvičiaci)
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Pavel Májek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci)
Ing. Veronika Svitková, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: