13. 12. 2019  12:01 Lucia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N438L0_4I - Laboratórne cvičenie z chémie konzervovania a reštaurovania (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N438L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z chémie konzervovania a reštaurovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie laboratórnych protokolov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné mikrochemické a mikroskopické metódy na identifikáciu a stanovenie vlastností materiálov, nachádzajúcich sa v objektoch dedičstva. Spozná historické postupy prípravy pigmentov a písacích látok.


 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do laboratórnych cvičení
Mikrochemická analýza anorganických látok – skupinové reakcie, identifikácia katiónov a aniónov
Mikrochemická analýza organických látok – farbív a spojív
Mikroskopická analýza anorganických pigmentov
Mikroskopická analýza dreva
Mikroskopická analýza rastlinných vlákien
Príprava vzoriek (nábrusov) pre stratigrafickú analýzu
Mikroskopická analýza stratigrafie
Deštruktívne a nedeštruktívne metódy stanovenia pH.
Príprava atramentov, pigmentov a farbív podľa historických receptúr.
Príprava modelových vzoriek pre experimenty urýchleného starnutia.
Aplikácia metód urýchleného starnutia materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HŘEBÍČKOVÁ, B A. Recepty starých mistrů: aneb malířské postupy středověku. Brno : Computer Press, 2006. 176 s. ISBN 80-251-1025-7.
ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 510 s. ISBN 80-7185-383-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. art. Aldona Jedrusik (cvičiaci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (cvičiaci)
Ing. Izabela Vajová (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: