6. 12. 2019  13:46 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 431L10_4I - Laboratórne cvičenie z chémie a mikrobiológie vína (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 431L10_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z chémie a mikrobiológie vína
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti počas semestra z každého cvičenia odovzdávajú protokol, ktorý je hodnotený.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Laboratórne cvičenia z chémie a mikrobiológie vína približuje študentom praktickú stránku enológie. Cvičenia sú zamerané na mikrobiológiu, chemickú a senzorickú analýzu vína. Mikrobiologické cvičenia kladú dôraz najmä na mikroskopiu a zvládnutie základných mikrobiologických postupov identifikácie a charakterizácie mikroorganizmov s enologickým významom. Analytické cvičenia umožňujú študentom osvojiť si postupy základnej chemickej analýzy vína a jeho zložiek. Senzorické cvičenia približujú študentom kvality a chyby vín a oboznamujú ich so základnými systémami bodového hodnotenia hroznového vína.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Mikroskopické pozorovanie kvasiaceho muštu v rôznych štádiách fermentácie
2. Prirodzená mikroflóraviniča a čisté kultúry vínnych kvasiniek
3. Čiastočná charakterizácia čistých kultúr kvasiniek, stanovenie etanoltoleranciu a osmotolerancie
4. Porovnanie viability preparátov ASVK, stanovenie vitality buniek
5. Mikrobiologická kontrola vína
6. Stanovenie redukujúcich sacharidov vo víne
7. Stanovenie voľného a celkového SO2 vo víne
8. Stanovenie celkových a prchavých kyselín vína
9. Stanovenie alkoholu a extraktu vína
10. Senzorické hodnotenie vína
11. Charakterizácia základných senzoricky aktívnych látok vo víne
12. Chyby vín
13. Stobodový test, Vedelov test
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

ABCDEFX
53,8 %32,1 %13,6 %0,5 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Furdíková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Katarína Furdíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: