26. 2. 2020  20:24 Viktor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425L1_4I - Laboratórne cvičenie z technológie cereálií (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425L1_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z technológie cereálií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56- 64 %, FX 0-55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o hodnotení kvality obilnín a múk, surovín používaných na výrobu cereálnych výrobkov a rôznych cereálnych výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvodné cvičenie. Bezpečnosť pri práci.
Hodnotenie kvality obilnín: stanovenie sklovitosti, hmotnosť 1000 zŕn, objemová hmotnosť. Senzorické hodnotenie.
Hodnotenie kvality múky: stanovenie titračnej kyslosti múky, stanovenie sušiny (vlhkosti), senzorické hodnotenie.
Hodnotenie kvality múky: stanovenie mokrého a suchého lepku, lepkové charakteristiky (pružnosť, ťažnosť, napúčavosť).
Laboratórny pekárenský pokus: posúdenie technologických vlastností a kvality múky, vplyv zlepšujúcich prostriedkov na kvalitu finálneho výrobku.
Vyhodnotenie laboratórneho pekárskeho pokusu: (klenutosť, objem, špecifický objem, straty pečením), senzorické hodnotenie, sledovanie starnutia pečiva.
Hodnotenie reologických vlastností cereálnych materiálov. Farinograf. Vyhodnotenie farinografických kriviek.
Hodnotenie kvality cestovín (očkovitosť cestovín, skúška varivosti, sediment, väznosť, zväčšenie objemu – napúčavosť, senzorické hodnotenie).
Rozbor škrobu: stanovenie amylózy, polarimetrické stanovenie škrobnatosti v múke a v zemiakoch.
Hodnotenie kvality surovín na výrobu cereálnych výrobkov. Hodnotenie čokolády: stanovenie sacharózy v horkej čokoláde podľa Finckeho, stanovenie sacharózy vedľa laktózy v mliečnej čokoláde dvojitou polarizáciou, stanovenie sacharózy v horkej čokoláde polarimetricky podľa Herlesa, senzorické hodnotenie.
Hodnotenie kvality surovín na výrobu cereálnych výrobkov. Rozbor medu: stanovenie hmotnostného percenta vody, pH a obsahu voľných kyselín, elektrickej vodivosti, porušenia medu škrobovým sirupom, škrobovým cukrom alebo sladovými výťažkami, senzorické hodnotenie.
Hodnotenie kvality surovín na výrobu cereálnych výrobkov. Rozbor cukru: stanovenie polarizácie, popola – konduktometricky, vlhkosti, farebných látok, redukujúcich látok.
Odborná exkurzia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SMELÍK, A. Laboratórium odboru: Chémia a technológia sacharidov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 334 s.
KOHAJDOVÁ, Z. -- KAROVIČOVÁ, J. -- JURASOVÁ, M. -- MAGALA, M. Cereálie, cukor, cukrovinky I. Návody na laboratórne cvičenia [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2013. ISBN 978-80-89597-10-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
90,1 %7,5 %2,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: