15. 10. 2019  2:02 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436L2_4I - Legislatíva potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436L2_4I
Názov predmetu: Legislatíva potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
V nadväznosti na potravinársku technológiu, hygienu a právo absolvent má náležité informácie z problematiky potravinárskych zákonov a ich tvorby,a a tiež ovláda práva a povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Rovnako sa oboznámi s legislatívou EÚ a implementáciou zákonov, ako aj s fungovaním Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Ústava SR -- vybrané časti dôležité z hľadiska potravinárskej legislatívy
Legislatívne pravidlá vlády, Acquis communitaire
Nariadenie 178/2002
Úlohy a ciele EFSA
Vykonávacie nariadenia a rozhodnutia EK k Food Law
Hygienický balíček EÚ
Úradné kontroly, FVO, MANCP
Politika kvality EÚ
Codex Alimentarius; národná legislatíva pre oblasť potravín
Potravinárska acquis dôležitá z hľadiska výroby potravín
GMO a GM potraviny
Prekážky obchodu: čl.28 -30 Zmluvy o ES
Kauzy Súdneho dvora -- potraviny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SR, N. NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY.  [online]. 2002. URL: http://file:///C:/Users/Lucia/Downloads/1782002.pdf.
SA, E. about EFSA.  [online]. 2014. URL: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
44,9 %30,6 %20,4 %2,0 %2,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: